Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

 

Možná účast žáků 1.st

JAK-7739
Kategorie:
Akce školy
Datum:
11. May 2020 - 12. May 2020

Vzdělávací aktivity žáků 1.stupně budou organizovány do 30.června 2020 každý den od 8.00 nebo 8.30, nejdéle však do 16 hodin.
Požadavky upřesní rodiče v Čestném prohlášení.
Prosím uveďte zde také informaci o tom, zda budete pro své dítě požadovat školní obědový balíček v ceně školního oběda.
Žáka lze z výuky odebrat již v dopoledních hodinách, nejdříve však v 11.00 (1.-3.roč.), v 11.30 (4.-5.roč.) nebo po individuální dohodě s vyučujícím.
Každá skupina bude zajištěna dvěma pedagogickými pracovníky.
Pokud to bude možné, povede dopolední vzdělávací blok (8.00 nebo 8.30 až 11.00 nebo 11.30) třídní učitel nebo jiný kvalifikovaný pedagog.
Odpolední blok od 11.30 nebo 12.00 do 16.00) povedou paní vychovatelky.
Forma a obsah vzdělávacích aktivit bude přizpůsobena hygienickým podmínkách, je v kompetenci ředitelky školy činnosti upravit.
O přítomnost žáků ve škole povede škola evidenci.
V případě nepřítomnosti delší než 3 dny, žádá škola informaci zákonného zástupce o sdělení důvodu nepřítomnosti.
Absence se nezapočítává do zameškaných hodin na vysvědčení.

Čestné prohlášení pro 1.stupeň zde.

 

Výtah některých pravidel, ktéré vydalo MŠMT v dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
- Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola. Žáci obdrží před 25.5. od svých třídníhi učitelů informaci o místě a přesném času (8.00 nebo 8.30) před školou, kde se ráno jejich třída setká tak, aby byly dodrženy hygienické podmínky.
Takto se budou setkávat každý den.
- Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
- Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
- Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.
- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
     Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitelka školy. Nelze žáka zařadit do skupiny po 25.5.2020, lze jej pouze odebrat.
- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
- Školní stravování bude zajištěno formou studených obědových balíčků (nahlaste učiteli).
- Po dohodě třídního učitele s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
- Pokrmy či balíčky vydává personál školy. Strávníci si sami jídlo a pití neberou.

 
 

Powered by iCagenda

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.